Tavshedspligtserklæring for frivillige

Dato for seneste ændring i aftalen: marts 2022

Tavhedspligten er omfattet af Straffelovens §264d:

 

Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold(1) eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. 

 

(1): ved særligt følsomme oplysninger forstås eksempelvis race eller hudfarve, politiske-, foreningsmæssige-, seksuelle-, eller strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende. 

 

Såfrem du bliver i tvivl om, hvorvidt du bryder din tavshedspligt, skal du kontakte frivilligkoordinatoren for afklaring.