Frit hospicevalg

I Danmark er der frit hospicevalg. Det betyder, at man selv har mulighed for at vælge, hvor i landet man ønsker at blive indlagt på hospice.

Indlæggelse på hospice er gratis for patienten.

For patienter uden for Region Midtjylland kan der i nogle tilfælde blive tale om egenbetaling af transport.

Man bliver indlagt på hospice, og flytter ikke bopælsadresse.

Pårørende betaler for egen forplejning under opholdet.

Kontakt

I forbindelse med henvisning og visitation kan professionelle kontakte hospiceler eller afdelingsleder. 

Elin Høymark

Hospiceleder
Tlf: 7841 3403

Send email

Helle Dalby Kristensen

Afdelingsleder
Tlf.: 7841 3404

Send email

Henvisningskriterier

Hospice er for mennesker med livstruende sygdom i den afsluttende del af livet.
For at blive indlagt på hospice skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Patienter med livstruende, uhelbredelig sygdom, hvor helbredende behandling er ophørt og behandlingsniveau er afklaret.
 • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter, som fordrer en tværfaglig palliativ indsats på specialistniveau.
 • Forventet kort levetid.
 • Patienten opfylder betingelserne for udfærdigelse af terminalerklæring.
 • Den henviste patient har et ønske om en indlæggelse på Hospice Djursland og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Den specialiserede palliative indsats på hospice kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives til eget hjem, enten for en periode for derefter at blive genhenvist til hospice, eller indtil livets afslutning.

Henvisning og visitation

Hospice Djursland fungerer under sundhedsloven og kan modtage patienter fra hele Danmark.
Hospiceophold betales af regioner og kommuner, hvilket betyder, at patienten ikke har nogen egenbetaling.

Henvendelse vedrørende indlæggelse på hospice kan ske fra alle involverede parter, f.eks. patienten selv, pårørende, hjemmepleje, praktiserende læge eller sygehusafdeling.

Henvisning skal fremsendes til hospicet fra den praktiserende læge, sygehuslæge eller Det Palliative Team, der er i området.

Visitation

Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering og foretages af hospicets leder i samarbejde med den tilknyttede læge, når patienten ønsker indlæggelse, og det fagligt skønnes relevant.

Der visiteres løbende alle hverdage i dagtimerne.

Der findes ikke nogen venteliste til Hospice Djursland. Dette betyder imidlertid ikke, at der i perioder ikke kan være ventetid. Hver henvisning vurderes ud fra patientens aktuelle situation og behov.

Så snart der bliver en ledig plads, vil vi tage telefonisk kontakt til den patient, der vurderes at have det største behov for den specialiserede palliative indsats, som Hospice Djursland yder.

Som patient, pårørende eller fagperson er man velkommen til at kontakte visitationen for at forhøre sig om udsigten til en plads.

Visitationen træffes bedst på hverdage mellem kl. 11 og 12.

Henvisningens indhold

En henvisning skal indeholde:

 • personlige data og sociale forhold
 • kort beskrivelse af sygdomsforløbet
 • begrundelse for ønske om at komme på hospice
 • beskrivelse af de palliative problemstillinger
 • fagligt skøn på, hvor patienten er i sit sygdomsforløb
 • udfyldt EORTC-skema
 • medicinoversigt

Sådan sendes henvisningen

Henvisningen sendes elektronisk til Hospice Djursland via et lukket og sikkert system - Region Midtjyllands EPJ (Elektronisk PatientJournal).

Hospice Djursland afd. – HD 7082.01.0

Lokationsnummer: 5790001995751

Hvis det ikke er muligt at sende henvisningen elektronisk via EPJ, kan den i stedet sendes via mail på hospice@hospicedjursland.dk, som er en sikker mail.