Projekt måltidsstøtte

På Hospice Djursland gav erfaringer fra hverdagspraksis i 2009-2010 anledning til refleksioner over måltidets betydning og over, om faglige tiltag kan forlænge den tid, patienter kan opleve nydelse ved at spise. Herunder at minimere barrierer, der får patienter til at give afkald på måltidsnydelse unødig tidligt før livet afsluttes.
Det blev iagttaget, at små og større støttende foranstaltninger fra personalets side kunne gøre mad- og væskeindtagelse til en mere positiv oplevelse for mange af vore patienter.

Rigtig mange faktorer kan indvirke på kvaliteten af vore patienters måltidsoplevelser. Bl.a. korrekt spisestilling, synkeproblemer, madkonsistens samt mund- og tandstatus.
Over for patienter med dysfunktioner i hoved, mund og svælg er det vigtigt at fremme og understøtte den enkelte patients mulighed for at deltage i hvad der er muligt og meningsfuldt.

Der er grund til at antage, at den enkelte patient vil kunne opnå en bedre sanseoplevelse og glæde gennem et øget fokus på betydningen af måltider samt relevante måder at støtte på.
Patienter er dog ikke nødvendigvis vidende om, i hvilken udstrækning et funktionstab evt. kan afhjælpes. Derfor er fornøden viden, kompetence og opmærksomhed fra sygeplejerskernes side afgørende for, at behov for f.eks. kompenserende støtte bliver opfyldt.

Projekt Måltidsstøtte har skullet tilvejebringe relevant ny viden og indkredse nødvendige færdigheder hos fagpersonale m.h.p. at modvirke barrierer, der får patienter til at opgive nydelsen ved et måltid unødig tidligt før livets afslutning.
Projektet er udmundet i anbefalinger for supplerende tiltag til den aktuelle praksis til højnelse af den livskvalitet, det ofte er på det personlige plan at kunne nyde et måltid, samt det sociale aspekt knyttet til samvær ved et måltid.

Projektet er gennemført af udviklings sygeplejerske Annegrete Venborg i samarbejde med ergoterapeut Birgit Mühlbach.

Interesserede kan rette henvendelse til udviklingssygeplejerske

Download projektet her (PDF)

Anbefalingerne udledt af Projekt Måltidsstøtte er sammenfattet i kapitlet ”Samlede anbefalinger”. Udvalgte anbefalinger i komprimeret form kan downloades nedenfor.

Udvalgte anbefalinger (PDF)

Måltidsstøtte ved livets afslutning

I Sygeplejersken 2:2014 s.62-73 kan man læse Annegrete Venborgs artikel "Måltidsstøtte ved livets afslutning."

Artiklen beskriver Projekt Måltidsstøtte, og kommer blandt andet ind på Hospice Djurslands projekt med at tilbyde fristende mad i geléform, der smager godt og er let at synke.
Men da alvorligt syge mennesker er meget modtagelige for betændelse i munden, f.eks. med svamp, må der ofte foregå en intensiv mundpleje for f.eks. at bekæmpe svamp, før en patient overhovedet kan holde ud at have mad i munden.

En del af de mange barrierer der skal overvindes for at få en positiv måltidsoplevelse er belyst i artiklen.

Download artiklen hér (PDF)

Retningslinjer

Gennemførelsen af Projekt Måltidsstøtte har udmøntet sig i forskellige praksistiltag, der skal understøtte, at patienter får en positiv måltidsoplevelse.

Tiltag udledt af projektet fremgår af en retningslinje for måltidsstøtte, samt et særligt sted at dokumentere i den elektroniske patientjournal om måltidsstøtte for den enkelte patient.

Et tiltag skabt gennem Projekt Måltidsstøtte er integreringen af et særligt screeningsværktøj til vurdering af mundforhold: ROAG-pal.

Hospice Djursland har en retningslinje for mundpleje, som bl.a. beskriver, hvordan ROAG-pal bruges.

ROAG-pal blev præsenteret på poster ved EAPC-kongressen i 2015.

 

Poster og ledsagende handout kan downloades her:

DOWNLOAD poster (PDF)

DOWNLOAD handout