Henvisning og visitation

Hospice Djursland fungerer under sundhedsloven og kan modtage patienter fra hele Danmark.
Hospiceophold betales af regioner og kommuner, hvilket betyder, at patienten ikke har nogen egenbetaling.

Henvendelse vedrørende indlæggelse på hospice kan ske fra alle involverede parter, f.eks. patienten selv, pårørende, hjemmepleje, praktiserende læge eller sygehusafdeling.

Henvisning skal fremsendes til hospicet fra den praktiserende læge, sygehuslæge eller Det Palliative Team, der er i området.

 

Visitation

Visitationen bygger på en tværfaglig vurdering og foretages af hospicets leder i samarbejde med den tilknyttede læge, når patienten ønsker indlæggelse, og det fagligt skønnes relevant.

Der visiteres løbende alle hverdage i dagtimerne.

Der findes ikke nogen venteliste til Hospice Djursland. Dette betyder imidlertid ikke, at der i perioder ikke kan være ventetid. Hver henvisning vurderes ud fra patientens aktuelle situation og behov.

Så snart der bliver en ledig plads, vil vi tage telefonisk kontakt til den patient, der vurderes at have det største behov for den specialiserede palliative indsats, som Hospice Djursland yder.

Som patient, pårørende eller fagperson er man velkommen til at kontakte visitationen for at forhøre sig om udsigten til en plads.

Visitationen træffes bedst på hverdage mellem kl. 11 og 12.

Henvisningens indhold

En henvisning skal indeholde:

  • personlige data og sociale forhold
  • kort beskrivelse af sygdomsforløbet
  • begrundelse for ønske om at komme på hospice
  • beskrivelse af de palliative problemstillinger
  • fagligt skøn på, hvor patienten er i sit sygdomsforløb
  • udfyldt EORTC-skema
  • medicinoversigt

Sådan sendes henvisningen

Henvisningen sendes elektronisk til Hospice Djursland via et lukket og sikkert system - Region Midtjyllands EPJ (Elekstronisk PatientJournal).

Hospice Djursland afd. – HD 7082.01.0

Lokationsnummer: 5790001995751

Hvis det ikke er muligt at sende henvisningen elektronisk via EPJ, kan den i stedet sendes
via fax: 7841 3450

eller post:
Hospice Djursland
Strandbakken 1
8410 Rønde